Giao tiếp LCD NOKIA 5110 với KIT BABO AVR

I) Chuẩn bị:

1) KIT BABO AVR

2) Màn hình LCD Nokia  5110  datasheet

3) Dây Breadboard

II) Các bước giao tiếp LCD Nokia 5110:  

1.1) Các chân LCD NOKIA 5110 và chức năng


lcd2

– RST : Chân Reset tích cực mức 0

– CE   : Chip enable, cialis prix cho phép chip hoạt động

– DC  : Mode Select, chọn lệnh hoặc dữ liệu gửi ra màn hình

– DIN : Truyền dữ liệu chuẩn SPI

– CLK : Chân clock , tín hiệu clock : 0.0 – 4.0 Mbits/s.

– VCC: Cấp nguồn hoạt động

– LIGHT : Đèn nền màn hình, tích cực mức 0

– GND :  Cấp mass

1.2) Giao tiếp với LCD Nokia 5110

Gửi dữ liệu ra màn hình chia làm hai quá trình. Chế độ gửi lệnh điều khiển LCD và gửi dữ liệu hiển thị ra màn LCD .

DC = 1: Dữ liệu gửi đến LCD lưu vào thanh ghi Data. Thanh ghi Data lưu trữ các biến hiển thị lên màn hình LCD

dc1

DC = 0: Dữ liệu gửi đến LCD lưu vào thanh ghi Command. Thanh ghi Command lưu trữ và thực thi các lệnh dùng để điều khiển sự hoạt động của màn LCD . Dữ liệu này không được hiển thị ra màn hình.

dc

– Sau khi một byte dữ liệu được  ghi , giá trị địa chỉ của DDRAM sẽ tăng tự động. Các dữ liệu được gửi nối tiếp đẩy vào bit MSB trước.

msb-lsb

Có hai cách gửi dữ liệu ra màn hình :

C1: Gửi một byte dữ liệu

sendonebyte

C2: Gửi nhiều byte dữ liệu

sendmanybytes

Chú ý : Nếu chân SCE ở trạng thái mức cao thì gửi bất kể tín hiệu SCLK không ảnh hưởng đến LCD. Chỉ có thể gửi dữ liệu khi SCE tích cực mức thấp . Dữ liệu dịch vào SDIN theo tín hiệu Clock ( Sườn dương ).

LCD  sẽ xác định dữ liệu gửi là lệnh hay data từ trạng thái của chân D/C . Chân SCE sẽ vẫn ở trạng thái mức thấp cho tới khi byte cuối cùng được gửi xong.

sce-status

Cách tạo tín hiệu Reset : Xuất xung mức logic 0 tại chân RES , nếu tín hiệu RES = 0 trong khi đang gửi 1 byte dữ liệu thì lập tức sẽ bị hủy bỏ. Khi chân RES = 1 tại xung lên Clock dữ liệu bắt đầu tại Bit 7 của dữ liệu đã bị hủy trước đó.

res

 

2) Một số lệnh điều khiển hoạt động NOKIA 5110

2.1) Lệnh Set chế độ hoạt động

funtion1

Bit DB0 : Là chọn cách sử dụng lệnh điều khiển LCD là cơ bản hay thêm lệnh bổ sung

 H = 0  : Sử dụng lệnh cơ bản

 H = 1 : Cho phép sử dụng thêm lệnh bổ sung

Bit DB1 : Chiều tăng giá trị của DDRAM của LCD

 V = 0 : Giá trị địa chỉ tăng theo chiều ngang

 V = 1: Giá trị của địa chỉ tăng theo chiều dọc

Bit DB2: là bit chọn chế độ hoạt động

 PD = 0: kích hoạt LCD hoạt động

 PD =1 : Chế độ Power Down

2.2) Lệnh Write Data ( Ghi dữ liệu ) 

Lệnh viết dữ liệu lên bộ nhớ DDRAM để hiển thị màn hình LCD .

funtion2

       D7- D0 : 8 bit  dữ liệu để hiển thị lên màn LCD

2.3) Lệnh cài đặt hiển thị ( Display Control)

      display

D E                 Mô tả
0 0 Chế độ không hiển thị
0 1 Hiển thị tất cả điểm ảnh
1 0 Chế dđộ hiển thị thông thường
1 1 Chế độ nền đen, chữ trắng

2.4) Lệnh Set địa chỉ dòng ( Set Y Address)

            LCD Nokia 5110 hiển thị được 6 dòng (0 – 5), do đó cần 3 bit Y2 , Y1, Y0 để chứa giá trị hiển thị.

set_y

sety

2.5 Lệnh Set địa chỉ cột ( Set X Address)

set-x

   Giá trị X- Address trên LCD hiển thị từ 0 – 84 ( X6 – X0 ), với X0 giá trị 00H – 53H

3) Nhóm lệnh bổ sung (Addition Mode H = 1)

3.1) Lệnh Set điện áp hoạt động cho LCD (Set Vop)

vop

Cài đặt giá trị  cho Bit Vop6 – Vop5 theo công thức sau :

 v_op

Ví dụ : Chọn điện áp hoạt động 5V 

            3.06 +( Vop6 – Vop0) x 0.06 = 5

            => Vop6-Vop0 = 32.33 xấp xỉ 32 (20H) hoặc 0100000B – C0H

Chú ý : Không để giá trị VOP quá cao . Giá trị maximum của LCD không quá 8.5 V.

3.2) Lệnh Set Bias (CommandBias System)

Thiết lập giá trị Bias thông qua các Bit BS2, BS1 và BS0.

 bsx

bias

Sơ đồ khởi tạo LCDsodo

Hiển thị ảnh Bitmap:

Phần mềm LCDAssisant

 AVR Studio 5

DOWNLOAD THE PROJECT FILES

lcd3

lcd1

lcd4

lcd2

Đ/C: Ngách 30/18 Tạ Quang Bửu, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện Thoại: 043 2151 690 hoặc 0985 11 7969.

Website: linhkien360.vn

SupportTeam: linhkien360hotro@gmail.com

Linh kiện 360 luôn cam kết bán hàng tốt nhất !